Thuis in particuliere wooninitiatieven
Er waren al langere tijd warme banden tussen Per Saldo en het Landelijk Steunpunt Wonen (LSW). Dit mondde op 1 januari van dit jaar uit in een officiële samenwerkingsovereenkomst. Het enthousiasme is groot over de samenwerking.


Gabriël Enkelaar, voorzitter LSW
“Het is in deze tijd van bezuinigingen belangrijk dat organisaties met gemeenschappelijke doelen en idealen elkaar opzoeken om überhaupt te kunnen overleven. Maar ik ben ervan overtuigd dat we elkaar ook zonder deze ‘lichte dwang gezien de omstandigheden’ hadden gevonden. We hebben zoveel met elkaar gemeen, dat we elkaar alleen maar kunnen versterken in wat we doen.”

Beide zorgvernieuwend
“Het LSW richt zich op de bewoners van kleinschalige woonvormen en hun familie en naasten. Dat zijn voor een groot deel mensen die werken met een persoonsgebonden budget. Ik behoor zelf tot die doelgroep. Onze zoon Thijs woont in het Droomhuis in Wageningen. Vanuit deze persoonlijke situatie ben ik betrokken geraakt bij het LSW. Voor mij was het vanzelfsprekend samen te gaan werken met Per Saldo. Niet alleen omdat het een professionele organisatie is bij wie de belangen van budgethouders in goede handen zijn, maar ook omdat we het fundamentele ideaal van eigen regie delen, met het pgb als instrument, om vernieuwing in de zorg te realiseren. De kleinschalige wooninitiatieven zijn per definitie zorgvernieuwend, dat durf ik gerust te stellen. De ervaringen die we inmiddels hebben opgedaan, kunnen in veel opzichten nu al raadgevend zijn.”

Netwerken op lokaal niveau
“Een voorbeeld is het overgangstraject dat de komende jaren in gang wordt gezet, van AWBZ-zorg naar Wmo-zorg. Wooninitiatieven hebben zich geworteld in lokale gemeenschappen, hebben netwerken opgebouwd binnen de lokale overheid, binnen de zorg, binnen burgerinitiatieven en maatschappelijke organisaties: zij kennen wethouders, ambtenaren, zitten in Wmo-raden, kennen zorgverleners, zorgaanbieders, kerken, scholen, serviceclubs enzovoort enzovoort. Zij weten vaak als de besten waar op lokaal niveau de knelpunten liggen. In die zin kunnen wooninitiatieven buitengewoon nuttige partners zijn.”

Ervaring met eigen regie
“Waar wooninitiatieven inmiddels ook veel over kunnen vertellen, is over wat zich afspeelt in het proces van ‘eigen regie’. Het lijkt alsof dat in onze huizen wordt uitvergroot, ik maak het zelf mee. Uitermate boeiend en leerzaam, ook als het gaat om eigen regie in samenwerking met zorg in natura. We merken waar zorgverleners vastzitten in oude patronen, waar zij misschien wel overschat worden in hun deskundigheid. En aan de andere kant, hoe bewoners en hun familie zich in een afhankelijke positie manoeuvreren, bang zijn om zich strijdbaar op te stellen, ze zich als krachtige partner moeten leren opstellen. Om dit proces te begeleiden biedt het LSW informatie aan en zo mogelijk cursussen.

Frans Penninx
“De doelgroep van het LSW is, aansluitend op de woorden van Gabriël, een belangrijk deel van de harde kern van pgb-gebruikers. Deze vergaande samenwerking is voor mij dus een logische stap die, nu de plannen van de staatssecretaris bekend zijn, een extra dimensie krijgt, omdat juist de mensen in wooninitiatieven, die een zorgzwaartepakket hebben, hun pgb behouden. Los daarvan – we strijden natuurlijk voor het behoud van het pgb of een goede vervanger daarvan voor een veel grotere groep – is het bestuur van Per Saldo zich ervan bewust dat er een specifieke expertise bij het LSW ligt, die we niet verloren willen laten gaan. Denk daarbij naast de voorbeelden die Gabriël noemt, ook aan de zakelijke deskundigheid, zoals het verwerven van huisvesting, via bijvoorbeeld woningcorporaties. Van alles wat daar annex aan is, heeft Per Saldo geen verstand. Daarom is besloten de beide besturen intact te houden, waarbij Gabriël Enkelaar, als voorzitter van het LSW, tevens bestuurslid is geworden van Per Saldo, om zo de kruisbestuiving tussen beide besturen mogelijk te maken. LSW zorgt voor verbreding van de activiteiten van Per Saldo en LSW doet er zijn voordeel mee dat ze dichtbij het vuur zit, als het om het pgb gaat, het instrument dat een groot deel van de kleinschalige wooninitiatieven mogelijk maakt. Wij hebben het LSW met open armen ontvangen!”

Datum: 2013-08-22 13:43:51.0

 
<< Nieuws 2012
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
  • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
  • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
  • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
  • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.