Thuis in particuliere wooninitiatieven
De Wmo is goedgekeurd door de Tweede Kamer en er is een zorgakkoord. Wat betekent dit voor pgb-wooninitiatieven? Per Saldo Wonen, voorheen het LSW, gaat in op uw meest gestelde vragen.


Allereerst even dit. Het zal u misschien opvallen dat het Landelijke Steunpunt Wonen geen officiële naam meer is. Dat klopt, het LSW is, zoals al eerder gemeld, ingelijfd bij Per Saldo en gaat voortaan verder onder de naam Per Saldo. Gezien de recente ontwikkelingen lichten we u in over de gevolgen voor wooninitiatieven aan de hand van uw veel gestelde vragen.

1. Ik woon in een pgb-wooninitiatief en heb een zzp. Wat verandert er voor mij na invoering van de nieuwe wetten?
Als u op de ingangsdatum van de nieuwe wetgeving in een wooninitiatief woont, dan gaat u niet over naar de gemeente maar blijft u in de nieuwe Awbz, de Wet langdurige zorg. Ook bewoners met een laag zzp. Het zorgkantoor moet wel weten dat u in een wooninitiatief woont. Dat moet u of uw wooninitiatief zelf doorgeven aan uw zorgkantoor. Erg belangrijk dus!
Let op
Dit geldt NIET voor bewoners van wooninitiatieven met een zzp-ggz. Mensen met een indicatie in een GGz zorgzwaartepakket behouden de rechten die verbonden zijn aan hun lopende indicatie tot maximaal 5 jaar nadat de nieuwe wetgeving is ingegaan. Hebt u in 2015 of later een herindicatie, dan wordt volgens de nieuwe regelgeving geïndiceerd. Valt u dan in de Wlz, dan verandert er voor u niks. Zo niet, dan wordt u verwezen naar uw gemeente, die dan gaat beoordelen welke zorg u nodig hebt.

Groot vraagteken
De groep mensen die met een zzp-GGz in een wooninitiatief woont, heeft zoals u uit het voorgaande kunt opmaken, niet de garantie gekregen die mensen met andere beperkingen wel hebben gekregen. Het is niet duidelijk waarom met intensieve ggz-zorg anders wordt omgegaan dan dezelfde zwaardere zorg voor mensen met andere beperkingen. Per Saldo strijdt hiertegen en lobbyt actief in Den Haag om mensen die intensieve ggz-zorg nodig hebben gelijk te stellen aan andere mensen die zwaardere zorg nodig hebben.

2. Ik woon in een wooninitiatief met een indicatie in functies en klassen en ga onder de Wmo vallen. Wat gebeurt er met mijn pgb?
Het blijft mogelijk om met een pgb uw zorg en ondersteuning in te kopen. Het pgb is wettelijk verankerd in de Wmo, wat betekent dat elke gemeente een pgb moet kunnen aanbieden. Woont u met een pgb in een wooninitiatief en hebt u in 2015 een geldige Awbz-indicatie, dan behoudt u deze tot uiterlijk 1 januari 2016. De gemeente kan u in 2015 al wel een nieuw aanbod doen, maar als u dat nieuwe aanbod niet accepteert, behoudt u tot uiterlijk 1 januari 2016 uw bestaande indicatie én uw pgb. Verloopt uw indicatie in 2015, dan geldt dit niet: u moet dan acht weken voor de beëindiging van uw indicatie een herindicatie aanvragen en valt u onder de voorwaarden van de Wmo.

3. Stel dat de gemeente een lager tarief hanteert? Word ik dan gedwongen om in een instelling van zorg in natura te gaan wonen?
Het kan zijn dat uw wooninitiatief duurder is dan vergelijkbare beschikbare zorg in natura. Uw gemeente kan in dat geval besluiten aan u het lagere tarief van zorg in natura toe te kennen. U kunt er dan voor kiezen om zelf, uit eigen middelen, bij te betalen. U behoudt dan uw pgb en u kunt in het wooninitiatief van uw keuze blijven wonen. Het is afwachten of dit vaak zal voorkomen en dit een knelpunt wordt voor mensen die geen eigen geld hebben. Houdt u hierover onderling contact binnen uw eigen wooninitiatief en houd de ontwikkelingen binnen uw eigen gemeente in de gaten. Zo kunt u vroegtijdig problemen signaleren en een passende oplossing zoeken. Lees ook vraag 9, wat kunt u zelf doen?

4. Ik woon thuis en heb een laag zzp (1, 2, 3). In de toekomst wil ik wel in een wooninitiatief gaan wonen. Ga ik dan naar de gemeente?
Dat hangt af van wat u wilt. Wilt u naar een woonvorm of instelling verhuizen of wilt u de zorg thuis blijven ontvangen? Mensen met een indicatie voor langdurig verblijf en een laag zzp kunnen als de Wlz op 1 januari 2015 ingaat, tot 1 januari 2016 kiezen voor de Wmo of voor ‘verblijf’ op grond van de Wlz. Het overgangsrecht voor deze groep bepaalt dat zij dit uiterlijk 1 januari 2016 schriftelijk aan het zorgkantoor moeten doorgeven. Op het moment dat u doorgeeft dat u kiest voor verblijf in een instelling of wooninitiatief, valt u onder de Wlz. Kiest u voor thuis, dan gaat u over naar de gemeente.
Lees ook vraag 8.

5. Wat gebeurt er met mijn indicatie in een lager zzp wanneer er nog geen plaats is in het wooninitiatief?
Dan is er sprake van overbruggingszorg thuis. Dat kan via een Volledig Pakket Thuis (bij toekomstig wonen in een instelling met zorg in natura) of een persoonsgebonden budget (bij toekomstig wonen in een pgb-wooninitiatief).

6. Ik heb een uitgebreide indicatie in functies en klassen en daardoor een extra hoog pgb. Ik woon in een wooninitiatief. Vanwege mijn zware handicap behoor ik tot de doelgroep van de Wlz. Blijf ik in de Wlz en behoud ik de hoogte van mijn budget?
In de concept wettekst Wlz wordt de doelgroep waaronder u valt niet genoemd. Voor niets vermoedende transitiemedewerkers dreigt u dus over te gaan naar de Wmo en/of de Zorgverzekeringswet (Zvw). Lees ook vraag 8.

7. Ik woon in een wooninitiatief met een indicatie in een zzp en heb een woningaanpassing nodig. Bij wie moet ik een vergoeding aanvragen? En als ik in de weekenden naar mijn ouders ga, heb die dan recht op woningaanpassingen thuis?
Daarvoor kunt u na invoering van de nieuwe wet een beroep doen op de Wlz.

8. Wat doet Per Saldo Wonen?
Naar verwachting wordt in mei het concept wetsvoorstel voor de Wlz behandeld in de Tweede Kamer. In de periode daarvoor kunnen er schriftelijke vragen naar aanleiding van de concept wettekst ingediend worden. Per Saldo (Wonen) zal onder andere de volgende vragen stellen:

- Per Saldo wil een bij de persoonlijke hulpvraag passende indicatie in functies en klassen zowel voor mensen thuis als voor mensen die met een pgb in een wooninitiatief wonen. Ook huishoudelijke hulp moet in indicatie betrokken worden.
- Aanspraak op meerzorg wordt niet genoemd in de concept wettekst Wlz. Per Saldo is van mening dat daar een passende oplossing voor moet komen.
- Per Saldo wil duidelijkheid over de tarieven van de Wlz. Uitgangspunt moet zijn dat het pgb toereikend is om de benodigde zorg in te kunnen kopen.
- Het combineren van pgb en zorg in natura moet mogelijk blijven. Bijvoorbeeld de combinatie pgb (individueel) met zin (groep/dagbesteding) moet mogelijk blijven. Veel bewoners van wooninitiatieven maken daar nu gebruik.
- Per Saldo vindt dat bestaande budgethouders met een lager zzp hoe dan ook in de Wlz moeten kunnen blijven, al wonen zij thuis.

9. Wat kunt u zelf doen?
Houdt u de informatie op www.pgb.nl in de gaten. In nieuwsberichten en in het weblog van Aline Saers staan de meest recente ontwikkelingen.
Leest u bijvoorbeeld het nieuwsbericht van 25 april, www.www.pgb.nl. Aan het eind van dit bericht ziet u het item: Wat kunt u zelf doen?

Lees ook het nieuwsbericht van 1 mei 2014 op de website van Per Saldo www.pgb.nl


Datum: 2014-05-28 10:18:09.0

 
<< Nieuws
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
  • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
  • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
  • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
  • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.