Thuis in particuliere wooninitiatieven
In de beleidsregel PGB-ZZP is een wooninitatief gedefinieerd als minstens 5 budgethouders op hetzelfde GBA-adres (de aanvrager en vier anderen).


Dat blijkt nu een probleem te zijn bij startende wooninitatieven. Bij die initiatieven is het wel de bedoeling dat er minstens 5 bewoners op het adres gaan wonen, maar die gaan er nooit allemaal tegelijk wonen en de budgetgarantie is dan niet van toepassing voor degene die er als eerste gaan wonen. Het CVZ is voornemens om de beleidsregel binnenkort nu als volgt te formuleren:
Budgetophoging bewoners wooninitiatieven
Indien het PGB ingaat vóór 1 juli 2011 en de verzekerde ook vóór 1 juli 2011 gaat wonen op een woonadres waar blijkens het GBA minstens 4 andere budgethouders woonachtig zijn, of waar het zorgkantoor redelijkerwijs verwacht dat dat in de loop van 2011 het geval zal zijn, dan wordt het toe te kennen bruto PGB opgehoogd tot 97% van het PGB dat zou zijn toegekend bij toepassing van de op 25 maart 2010 vastgestelde beleidsregel. Deze ophoging is alleen van toepassing voor de periode waarin de budgethouder op dit adres woonachtig is.
Toelichting:
De redelijke verwachting van het zorgkantoor dat er in de loop van 2011 minstens 5 budgethouders in een wooninitiatief gaan wonen heeft dan tot gevolg dat het budget alleen wordt opgehoogd voor aspirant-bewoners die al vóór 1 juli 2011 feitelijk in het wooninitiatief gaan wonen. Het ligt in de bedoeling dat er vóór 1 juli 2011 nieuw beleid bekend is met betrekking tot de wooninitiatieven. De PGB-toekenning van bewoners die ná 1 juli 2011 in een (startend) wooninitiatief gaan wonen zal gebaseerd zijn op dit nieuwe beleid.
Er kan nu ook nog niets gezegd worden over de afbouw in 2012 en verder van de budgetophoging die wel wordt toegepast.


Datum: 2011-06-01 13:49:31.0

 
<< Nieuws 2011
 
  

Nieuws

  • Actueel nieuws
  • Het Landelijk Steunpunt Wonen valt onder Per Saldo. Voor het meest recente nieuws kijkt u op de website van Per Saldo. Met nieuws en informatie ook voor wooninitiatieven.
  • Advies kostenbesparing op maat
  • Wooninitiatieven die zich aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met uw wooninitiatief een stappenplan en begeleiden u, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.
  • Nieuwe trends centraal op wooninitiatievendag
  • Op 28 november vond voor de 10e keer de Wooninitiatievendag plaats. Ruim 200 deelnemers volgden het programma dat in het teken stond van trends bij wooninitiatieven, verandering in beleid beschermd wonen en autonomie bij bewoners van een wooninitiatief.
  • Doorbraak besteding toeslag wooninitiatieven
  • Bij acht wooninitiatieven mag de toeslag wooninitiatieven ingezet worden voor alle kosten van een gemeenschappelijke ruimte. Dit resultaat is bereikt via geslaagde bezwaarzaken van deze wooninitiatieven, die via Per Saldo werden ingediend.